ushuaiapl

Hyphenate it!
wykształciuchy

Sil­ni­kiem for­mu­la­rza jest bibl­io­te­ka hyphen, wcho­dzą­ca w skład pro­jek­tu hunspell. Narzę­dzie to jest wyko­rzy­sty­wane w róż­nych pro­gra­mach, m.in. w Open­Office lub Adobe Indesign, i działa w opar­ciu o algo­rytm zaa­dap­to­wany z syste­mu TeX.

Wię­cej o sto­so­wa­nym algo­ryt­mie dzie­le­nia tutaj.

Informacje o regu­łach podzia­łu wyra­zów wraz z licen­cją dla obec­nie wybra­nego języka można zna­leźć tutaj.

  ushuaia.pl · yerba mate · tranliteracja
    21.4°C
dzielenie wyrazów online online hyphenation tool